Műfordítás jelentősége

Nem győzték tehát hangsúlyozni a műfordítás jelentőségét a magyar irodalom nagyjai, még ha olykor túlzásokba estek is: Vörösmarty szerint "Shakespeare jó fordítása a leggazdagabb szépliteratúrának is felér legalább a felével"; Babits a fordításban a nemzetnek nyújtott ajándékot; Tóth Árpád szolgálatot lát; s napjaink jeles műfordítója, Vas István azt állítja, hogy a fordítás a leghazafiasabb műfaj.

Mi tehát ennek a – Babits szavaival élve – "legmenthetetlenebbül magyar" műalkotásnak, a műfordításnak, szűkebben véve pedig a prózaműfordításnak a szerepe a felszabadulás utáni magyar kultúrában?

Ha a kérdést a mennyiség felől közelítjük meg, a válaszadás nem nehéz: ahogy a statisztikák mutatják, a magyar olvasók kezébe kerülő művek körülbelül fele a világirodalom alkotásaiból kerül ki. Ez a tény két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt azt jelzi, hogy a külföldi irodalom már csak a lefordított művek nagy számából következően is igen nagy súllyal van jelen a magyar irodalmi életben. Másrészt viszont ez a magas szám felhívja a figyelmet a minőség kérdésére: nem mindegy, hogy az idegenből átültetett művek milyen színvonalú fordításban kerülnek olvasóik kezébe.

Jóval nehezebb azonban a műfordítások hatását felmérni. Ez ideális esetben azt eredményezi, hogy a lefordított művek szervesen beépülnek a befogadó ország irodalmi tudatába. S ha ebben az esetben a művek befogadásáról beszélhetünk, rögtön meg kell különböztetnünk az olvasók "passzív" befogadását az írók, alkotók "aktív" befogadásától. Bár mindkettő igen jelentős tényező egy adott kor irodalmi életében, ez utóbbi recepció azért különösen fontos, mert azt tükrözi, hogyan olvaszt magába a kortárs magyar irodalom világirodalmi jelenségeket, áramlatokat, milyen hatásokat, intertextualitást lehet egyes alkotóknál kimutatni.

A műfordítás: másodlagos irodalmi kommunikáció. Ebben a kommunikációs láncban három szereplő van: a műfordító (másodlagos szerző, aki az elsődleges kommunikáció befogadója volt), a lefordított mű és a fordítás olvasója, befogadója. A sémához két további tényező is tartozik: a mű szövege mögött rejlő valóság és hagyományrendszer, melyet természetesen az eredeti, az elsődleges kommunikációban készült műből kell a lefordított műbe átmenteni. Ez okozza a fordítás egyik nehézségét: ki kell bontani és lehetőség szerint továbbítani kell azt a történelmi, társadalmi és irodalmi hátteret, mely az eredeti mű anyanyelvű olvasója számára eleve adva van és ismerős. Az elsődleges kommunikáció hátteréül szolgáló valóságot egy másik valóságba, a befogadó irodaloméba kell állítani. Mindezt úgy, hogy a fordítás magát a szöveget, annak stilisztikai jellegzetességeivel együtt megőrizze. Sokkal többről van tehát szó, mint egy-egy idegen nyelv kifogástalan ismeretéről. S ha már a nyelvtudásnál tartunk, érdemes Gyergyai Albertet idéznünk: "A jó magyar fordítónak elsősorban magyarul kell tudni ..." És itt újabb paradoxon következik: a fordítónak tökéletes magyarságú szöveget kell megalkotnia, de ugyanakkor éreztetnie kell az olvasóval, aki az idegenszerűséget keresi, hogy fordítást olvas ...

(részlet: MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975 III./1-2 Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében)

Image by Gerhard Gellinger from Pixabay

Ajánló

Kép: 2020-06/water.jpg

VÍZKÉSZLETEINK KIZSÁKMÁNYOLÁSA

Ez a jelentés áttekintést ad az anyagi javak fogyasz-tásáról és a vízhasználatról, valamint ezek kapcsolatá-ról. Napjainkban egyre több tanulmány foglalkozik az anyagi fogyasztás mennyiségével, a …

Bővebben
Kép: 2020-06/maxresdefault.jpg

Tizenkét dühös ember - Reginald Rose

Az esküdtek szobája egy New York-i bíróságon, 1957-ben. Forró nyári délután Nagy, sárgásbarna színű, megkopott festésű szoba. A hátsó falon három ablak, ezeken át New York …

Bővebben
Kép: 2020-06/2.jpg

A modern geológia - E. S. Grew

"Azokból a jelekből, melyeket a vulkánok és a mai földrengések szolgáltatnak, némi fogalmat alkothatunk arról, milyen lehet a Föld belseje mélyen lent lábunk alatt. Sokat persze nem tudhatunk, mert …

Bővebben

Legutolsó bejegyzések

MÁRIA - Csermák Kálmán

A Szent Szűz Krisztus misztériumában

A végtelenül jó és bölcs Isten elhatározta, hogy végrehajtja a világ megváltását. "Amikor tehát elérkezett az idők teljessége, elküldte a Fiát, aki asszonytól született..., hogy Isten gyermekeivé lehessünk." (Gal 4,4-5) "Aki értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától." Az üdvösségnek ez a misztériuma nyilvánul és valósul meg folytatólagosan a mi javunkra az egyházban, amelyet az Úr saját testeként alapított. Benne a hívők egybenőnek Krisztussal, a fővel, és közösségben vannak összes szentjeivel; következésképp tisztelettel kell megemlékezniük "elsősorban a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról" is.

Bővebben

Írta Administrator csütörtök április 9, 2020 napon

Kép: 2020-06/m3.jpg

Elérhetőségeink

A Referencia kiadó egy családi kézben lévő vállalkozás, a LaserNetworks Kft. tulajdona. Küldetésünknek tekintjük az "olvasóvá nevelést", célunk, hogy a magyar olvasók az évi 3-4 könyv helyett az ezredforduló előtt jellemző 8-10 kötetet olvassák el évente. A nemzetközi könyvpiacról vadásszuk az értéket, kultúrát közvetítő kortárs irodalmat, nyitottak vagyunk pszichológiai, életmód, útikönyv, krimi, élettörténet témájú könyvek kiadására.   

Bővebben

Írta Administrator péntek március 27, 2020 napon

ROBINSON CRUSOE TÖRTÉNETE - ÁTDOLGOZTA RADÓ VILMOS

Robinson Crusoe (olv. Krúszo) született York (Jork) városában, Angolországban 1632-ben. Atyja elébb kereskedő volt, de mivel köszvényben szenvedett, az üzlettől visszavonúltan élt szép vagyonából. Robinsonnak két testvérbátyja is volt. Az idősbik katonának ment s egy csatában életét veszté. A másik pedig elzüllödt az atyai háztól és soha többé még csak hírét sem hallották. Robinsont jogtudósnak szánta az apja, de ez a fiúnak sehogysem volt ínyére. Neki a hajós-életre volt csak kedve, a messze tengeren nagy utazásokat szeretett volna tenni. Atyja több ízben törekedett őt lebeszélni kalandos terveiről. De Robinson kereken kijelentette, hogy ő bizony, ha szép szerivel hajóssá nem lehet, elszökik hazúlról.

Bővebben

Írta Administrator hétfő szeptember 23, 2019 napon

Kép: 2020-06/robinson-crusoe-man-friday-lg.jpg